De wedstrijd wordt georganiseerd door Uitgeverij Lauwert., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Leiestraat 71/4, 8930 Menen, België, KBO BE0740985572

(hierna “Uitgeverij Lauwert” genoemd).

Uitgeverij Lauwert behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Uitgeverij Lauwert kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Uitgeverij Lauwert.

De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van Uitgeverij Lauwert, voor te leggen.

De bijzondere deelnamevoorwaarden worden uiteengezet in de wedstrijd zelf. Die voorwaarden gelden bovenop huidige algemene voorwaarden. Ingeval van strijdigheid tussen de bijzondere en algemene voorwaarden, primeren de bijzondere. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd, tenzij dit anders is aangeduid. 

De actie loopt van 18 juni tot 20 juli of zolang de voorraad strekt.

Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaar, die daarvoor kan verzocht worden om zijn identiteit aan te tonen. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien hij deze niet binnen de twee maanden na afloop van de wedstrijd opgehaald heeft. 

Elke deelnemer kan slechts éénmaal deelnemen. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt Uitgeverij Lauwert enkel rekening met de eerst ontvangen deelname. 

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Uitgeverij Lauwert zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Uitgeverij Lauwert uit te sluiten.

Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan Uitgeverij Lauwert de toestemming tot verstrekking van de gegevens aan de deelnemende handelaar, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

De persoonsgegevens die worden verzameld over de deelnemers, worden steeds verwerkt in overeenstemming met de privacy policy van Uitgeverij Lauwert, die u kan consulteren op onze website: lauwert.com

Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. 

Op de hoogte blijven? Wanneer het product terug op stock is, wordt u op de hoogte gesteld.
📢 We delen gratis strips uit. Of beter gezegd: jij deelt uit. Verras iemand uit je familie- of
kennissenkring met een gratis strip. 🎁